LATEST ACTIVITIES & NEWS

HIGH LIGHTS ACTIVITIES & NEWS

 • โครงการตู้นำดื่มกตัญญูร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๙ (วัดเขาคูบา) สระบุรี

  นางรัตนา โตกทอง

 • โครงการตู้น้ำดื่มกตัญญูร่วมกับโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์ รังสรรค์)

  อ สุนีย์ ทับจันทร์

OUR ACTIVITIES

มอบครุภัณฑ์การศึกษา

 • โครงการกตัญญูร่วมกับกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

  มอบครุภัณฑ์การศึกษาแก่ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

 • โครงการกตัญญูร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

  มอบครุภัณฑ์การศึกษา อาจารย์ศิริพร ทยาลุสกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักการคลังฝ่ายจัดซื้อ

 • สินค้ากตัญญูคืนกำไรสู่สังคม ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น

  มอบครุภัณฑ์การศึกษาแก่ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สมุทรปราการ

 • สินค้ากตัญญูคืนกำไรสู่สังคมร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด (สอ.กปน.)

  มอบครุภัณฑ์การศึกษาแก่ โรงเรียนบ้านวังแดง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

โครงการตู้น้ำดื่ม
 • โครงการตู้นำดื่มกตัญญูร่วมกับโรงเรียนวัดดวงแข

  ปริษา ทองช่างเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดวงแข

 • โครงการตู้นำดื่มกตัญญูร่วมกับโรงเรียนวัดยางสุทธาราม

  นางปิยนุช โตเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางสุทธาราม

 • โครงการตู้นำดื่มกตัญญูร่วมกับโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี บางกอกน้อย

  นางเพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี บางกอกน้อย

 • โครงการตู้นำดื่มกตัญญูร่วมกับโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

  น.ส. นงเยาว์ วิจิตรหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

 • โครงการตู้น้ำดื่มกตัญญูร่วมกับโรงเรียนวัดบางสะแกใน

  นางสาวจีรนันทร์ ขจรบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางศิริรทิพย์ พลอยสวยงาม อาจารย์ผู้ดูแลสกหรณ์โรงเรียน

 • โครงการตู้นำดื่มกตัญญูร่วมกับโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ดอนเมือง

  นางสาวสุรีย์ ชัยมานะเดช ผู้จัดการสหกรณ์โรงเรียนและนางอุษา อยู่นุช รองผู้จัดการสหกรณ์โรงเรียน

 • โครงการตู้นำดื่มกตัญญูร่วมกับโรงเรียนวิจิตรวิทยา

  อาจารย์วันนา พุ่มดอกไม้

อ่านเพิ่มเติม
OUR NEWS

 • SSUP GROUP เปิดตัวบริษัทใหม่ วลัย-วิโรจน์

  มุ่งดำเนินธุรกิจในรูปแบบ "โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรซ์" ภายใต้แบรนด์ กตัญญู จำหน่ายสินค้าบริโภคอุปโภค ส่งผลกำไรกลับคืนสู่สังคม 100 %

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อสนับสนุน โรงเรียน/สถานบันการศึกษา

- โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี

- โรงเรียนร่วมจิตประสาท

- โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์

- โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

- โรงเรียนคลองมะขามเทศ

- โรงเรียนวัดพระยายัง

- โรงเรียนวัดยางสุทธาราม

- โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

- โรงเรียนวัดสารอด

- โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

- โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง

- โรงเรียนวัดอัมพวา

- โรงเรียนคลองสอง

- โรงเรียนอนุบาลวัชรพล

- โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

- โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)

- โรงเรียนวัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา)

- โรงเรียนพระร่วงประสิทธิ์

- โรงเรียนวัดตาล

รายชื่อสนับสนุน องค์กร/หน่วยงานราชการ/บริษัท

- กรมชลประทาน

- กรมที่ดิน

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  สำนักคุ้มครองแรงงาน (สรพ.3)

- กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง

- การไฟฟ้านครหลวง

- สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

- สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม